ALGEMENE BEPALINGEN

Met "De Zandtekenaar" wordt geproduceerd door Van Engelenburg Theaterproducties en exclusief vertegenwoordigd door 2BEmoved BV.

1. Werkwijze

a. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgave exclusief omzetbelasting en zonder eventueel af te dragen eigendomsrechten

b. De Opdrachtgever wordt gevrijwaard van eventuele afdrachten van inhoudingen en / of belastingen. Deze worden verzorgd door De Zandtekenaar dan wel de zelfstandige artiest.

c. Indien een optreden buiten plaats vindt, dienen de omstandigheden qua temperatuur, wind en vochtigheid van dien aard te zijn dat een optreden ook inderdaad mogelijk is. Deze beoordeling geschiedt door de artiest. Indien een optreden niet mogelijk is, zal naar een oplossing binnenshuis gezocht worden. Indien deze oplossing niet gevonden wordt, is de opdrachtgever verplicht toch de gehele uitkoopsom en (reis)kosten te vergoeden.

d. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van de artiest en/of de aard van de gecontracteerde prestaties

e. Opdrachtgever is op de hoogte van de technische eisen van de artiest. De Zandtekenaar is niet verantwoordelijk voor technische tekortkomingen op de locaties.

f. Ter waarborging van de kwaliteit van de voorstelling kan ter plekke besloten worden gebruik te maken van onze eigen technische faciliteiten, zoals piano en geluid. Deze beoordeling geschiedt door de artiest in overleg met de opdrachtgever. De meerprijs van het gebruik van onze technische faciliteiten zal conform de offerte achteraf aan u worden doorberekend.

g. Indien niet wordt voldaan aan de door ons opgestelde randvoorwaarden, mag de artiest ter plekke besluiten de opdracht niet te starten. Uiteraard wordt altijd gezocht naar een oplossing. Wordt deze in overleg met de opdrachtgever niet gevonden, en blijft de situatie daardoor niet veilig of kan de artiest de gewenste kwaliteit niet leveren, dan mag de artiest de opdracht stopzetten. De enige juiste inschatting daarvan ligt bij de artiest. Opdrachtgever is verplicht de gehele uitkoopsom te vergoeden.

h. Opdrachtgever zorgt voor een veilig en speelklaar speelvlak en zaal.

i. Opdrachtgever stelt een afsluitbare kleedkamer ter beschikking.

j. Opdrachtgever zal indien mogelijk een routebeschrijving mee sturen bij het retourneren van deze overeenkomst.

k. Opdrachtgever verzorgt een parkeermogelijkheid voor de artiest en vergoedt (bij voorkeur ter plekke) eventueel gemaakte parkeerkosten aan de artiest.

l. Opdrachtgever zorgt voor de nodige consumpties (non-alcoholisch) voor de artiesten

m. Opdrachtgever zorgt voor een eenvoudige/gezonde maaltijd, indien de artiesten optreden rondom lunch/dinertijd

n. De Zandtekenaar is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de ruimte waar wordt opgetreden en alles wat daar toe behoort.

o. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, toegebracht aan apparatuur en/of rekwisieten door derden voor, tijdens en na het optreden.

p. Niets van de voorstelling mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

q. De Zandtekenaar houdt zich het recht voor om potentiële uitkopers uit te nodigen de voorstelling bij te wonen. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld als dit zal plaatsvinden.

r. Opdrachtgever zal gedurende de contractperiode en gedurende 12 maanden na de contractperiode geen artiesten direct benaderen die in voorgenoemd contract via De Zandtekenaar zijn geboekt, anders dan voor informatie over invulling van geboekte voorstellingen of optredens. Deze bepaling vervalt indien de artiesten niet meer te boeken / te benaderen zijn via De Zandtekenaar.

s. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden van opdrachtgever. De Zandtekenaar wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar opdrachtgever verwijst of die door Opdrachtgever worden gebruikt van de hand. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voorwaarden van opdrachtgever verbinden De Zandtekenaar niet, behalve indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde onderwerpen.

2. Annuleren en wijzigen

a. Indien een van de artiesten door overmacht, ziekte, on- of sterfgeval verhinderd is, behoudt De Zandtekenaar zich het recht voor de overeenkomst zonder meer te annuleren, zij zal dit zo spoedig mogelijk doen. In overleg met opdrachtgever zal geprobeerd worden een ander tijdstip overeen te komen. Zo dit niet mogelijk is, vergoedt De Zandtekenaar aantoonbare kosten tot maximaal € 45,-. De Zandtekenaar zal zich inspannen, indien dat gewenst is, een alternatief aan te bieden.

b. De annuleringskosten zijn als volgt:
- annulering langer dan 3 maanden voor de datum van het optreden: 30% van het tarief als vastgesteld volgens overeenkomst
- annulering vanaf 3 maanden voor de datum van het optreden: 75% van het tarief zoals vastgesteld volgens de overeenkomst
- annulering vanaf 1 maand voor de datum van optreden: 100% van het tarief als vastgesteld volgens de overeenkomst
- indien de annulering uiterlijk 5 dagen voor het geplande optreden gebeurd is, geeft De Zandtekenaar voor een eventueel vervangend optreden binnen 12 maanden een korting op de uitkoopsom van maximaal € 240,-

c. De overeenkomst kan door de opdrachtgever worden gewijzigd, indien en voor zover dit voor De Zandtekenaar mogelijk is. Bijkomende kosten kunnen door De Zandtekenaar worden doorberekend.
- Het aantal deelnemers kan worden gewijzigd, minder deelnemers heeft geen invloed op de prijs. De kosten voor meer deelnemers kan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Blijken achteraf meer deelnemers aan de activiteit te hebben deelgenomen dan wordt dit extra aantal achteraf alsnog in rekening gebracht.
- Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, alsmede indien de deelnemers zonder kennisgeving vooraf niet komen opdagen (no show), is de opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs volledig te voldoen.

d. De Zandtekenaar heeft ten alle tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden indien bij de opdracht onjuistheden zijn opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de betaalde som of een gedeelte daarvan plaats. Zie ook 1c,f en g.

3. Prijzen en betaling

 • a.Genoemde prijzen zijn inclusief telefonisch intakegesprek, voorbereiding, intermezzo(‘s), reiskosten, productie/logistieke kosten en exclusief BTW, 2% administratiekosten en techniek.
 • b.De overeengekomen prijs omvat alle diensten en voorzieningen die in de offerte zijn omschreven of overeengekomen.
 • c.In de prijs is niet inbegrepen de eventuele meerprijs voor extra consumpties, aanvullende diensten, gebruikte materialen en/of entreegelden die niet staan vermeld of zijn overeengekomen.
 • d.Prijzen van onze activiteiten zijn exclusief 21% BTW.
 • e.Prijzen van onze spelshows en theater acts zijn 6% btw
 • f.Uiterlijk 10 dagen na de datum waarop het optreden heeft plaatsgevonden, dient 100% van het tarief aan De Zandtekenaar te zijn voldaan. De Zandtekenaar behoudt zich het recht hiervan af te wijken. De Zandtekenaar zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 • g.Betalingen dienen te geschieden op de door De Zandtekenaar aangegeven wijze. In het algemeen zal De Zandtekenaar de verschuldigde bedragen vermelden in het contract.
 • h.In de eerste week van de maand waarin het optreden plaatsvindt ontvangt de opdrachtgever een factuur van De Zandtekenaar. Deze factuur dient binnen 10 werkdagen na het optreden te worden voldaan.
 • i.Indien tijdens de uitvoering van het optreden onvoorziene uitgaven noodzakelijk zijn, zullen deze, behoudens noodgevallen, slechts worden gedaan na overleg met de opdrachtgever. Deze uitgaven voldoet de opdrachtgever ter plaatse, of op een later tijdstip na ontvangst van en tweede factuur.
 • 4. Verzuim

  a. Bij overschrijding van enige betalingstermijn als bedoeld in artikel 3 is de opdrachtgever in verzuim, en is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een wettelijke rente verschuldigd van 6%, zulks tot aan de dag van de gehele voldoening.

  b. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 heeft De Zandtekenaar, in geval de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in artikel 4a, het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden en heeft zij recht op volledige vergoeding van de door haar geleden schade, waarbij de kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte worden vastgesteld door Schőlvinck-Incasso te Amsterdam.

  5. Huishoudelijk reglement & Calamiteitenplan

  a. Indien aanwezig dienen alle deelnemers zich te houden aan de huishoudelijk reglementen en voorschriften die gelden bij de geboekte faciliteiten. Tevens dient ieder op de hoogte te zijn van het calamiteitenplan. Het huishoudelijk reglement en calamiteitenplan zijn voor zover van toepassing op te vragen bij de geboekte faciliteiten en zijn in de accommodatie aanwezig.

  b. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor enig handelen van de deelnemers en vrijwaart De Zandtekenaar voor alle aanspraken van derden verband houdende met dit handelen.

  Versie: november 2018